ریسک عملیاتی چیست؟

ریسک عملیاتی، ریسکی است که یک شرکت به دلیل بروز شکست در فرایندهای داخلی دچار شکست یا ضرر مالی می شود. هر سرمایه گذاری با مقدار مشخصی از ریسک یا شانس عدم بازگشت سرمایه گذاری با بازده پیش بینی شده همراه است.  ریسک عملیاتی شامل ریسک های ناشی از خرابی در رویه ها و سیستم ها و مدیریت ضعیف یا خطای انسانی است. به عنوان مثال، ممکن است که مدیریت یک شرکت سازنده تلفن همراه در هنگام ایجاد یک فناوری جدید توسط رقیب و در نتیجه فروش بهتر محصول واکنش مناسبی نداشته باشد یا یک فرایند بررسی درخواست وام مسکن، در شناسایی صحیح مخاطره آمیزترین متقاضیان شکست بخورد. صنایعی که تعامل انسانی کمتری دارند با ریسک عملیاتی کمتری روبرو می شوند. ریسک عملیاتی ریسکی غیر سیستماتیک است به این معنی که منحصرا برای یک صنعت یا کسب و کار خاص وجود دارد و می تواند از طریق متنوع سازی پورتفوکاهش یابد اما ریسک عملیاتی از صنعت به صنعتی دیگر تغییر می کند. سرمایه گذاران باید هنگام ارزیابی یک فرصت، ریسک عملیاتی را با دقت در نظر بگیرند.

 

چندرسانه ای

ریسک عملیاتی چیست؟

ریسک عملیاتی چیست؟ ریسک عملیاتی، ریسکی است که یک شرکت به دلیل بروز شکست در فرایندهای داخلی دچار شکست یا ضرر مالی می شود. هر سرمایه گذاری با مقدار مشخصی…
فهرست