مشاوره 

 زمان، در فضای رقابتی کنونی یکی از ارزشمندترین سرمایه های فردی و سازمانی است. انجام دادن و تجربه کردن روش های مختلف، زمان و منابع بسیاری را اتلاف خواهد نمود. لذا بهره گیری از تجربه افراد با دانش و مجرب می تواند ضمن صرفه جویی در زمان، سازمانها را در مسیر صحیح رسیدن به اهداف قرار دهد.


risk plus

ریسک پلاس با بهره مندی از کارشناسان متخصص و با تجربه می تواند در کنار مدیران و متخصصین سازمان ها حضور داشته و همواره ایشان را در موارد ذیل یاری رساند:

 • حاکمیت ریسک عملیاتی؛
 • تدوین سیاست ها و استراتژی مدیریت ریسک عملیاتی؛
 • تعیین چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی؛
 • راهکار رفع موانع اجرای چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی؛
 • شناسایی و ارزیابی ریسک های عملیاتی؛
 • روش های جمع آوری داده های زیان؛
 • طراحی و اجرای روش خودارزیابی ریسک و کنترل؛
 • طراحی شاخص ریسک های کلیدی؛
 • تحلیل سناریو؛
 • risk plus

  آموزش

 • risk plus

  مشاوره

 • risk plus

  پژوهش

 • risk plus

  پیاده سازی و اجرا

فهرست