پیاده سازی و اجرا

همواره یکی از مشکلات اساسی در سازمان ها، پس از آموزش و فرهنگ سازی، پیاده سازی و اجرای چارچوب و متدولوژی های مدیریت ریسک عملیاتی می باشد. پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی مستلزم اقدامات گسترده ای است که هر یک از آنها دارای مراحل مختلف و متنوعی است. ریسک پلاس به منظور پیاده سازی و اجرای چارچوب ریسک عملیاتی، می تواند سازمان ها را در موارد ذیل یاری رساند:

 • حاکمیت ریسک عملیاتی؛پیاده سازی و اجرای چارچوب ریسک عملیاتی
 • فرهنگ سازی و آگاهی بخشی ریسک ؛
 • سیاست گذاری و رویه های کاری؛
 • جمع آوری داده های زیان عملیاتی؛
 • اجرای روش خودارزیابی ریسک و کنترل؛
 • تعیین شاخص ریسک های کلیدی؛
 • شناسایی و ارزیابی ریسک ها؛
 • ایجاد پروفایل ریسک؛
 • گزارشگری ریسک؛
 • محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی؛
 • risk plus

  آموزش

 • risk plus

  مشاوره

 • risk plus

  پژوهش

 • risk plus

  پیاده سازی و اجرا

فهرست