خدمات ما

ریسک پلاس با توجه به دانش و تجربه کارشناسان خود با هدف کمک به سازمان ها برای مواجهه با چالش ها و فرصت های ناشی از ریسک های عملیاتی می تواند از طریق آموزش، مشاوره، پژوهش و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی به سازمانها کمک نماید تا برای رسیدن به اهداف خود، هوشمندانه به فعالیت بپردازند.

 • risk plus

  آموزش

  ریسک پلاس در حوزه ریسک عملیاتی بر اساس نوع فعالیت و نیازهای آموزشی، اقدام به تولید محتوای آموزشی در سه بخش عمومی، تخصصی و مدیریتی نموده است که با روشهای مختلف آموزشی (دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور، آمورش مجازی، آموزش آنلاین، سمینارها، وبینارها و سایر روش های مورد نظر سازمان ها) قابل اجرا می باشد.

 • risk plus

  مشاوره

  ریسک پلاس با بهره مندی از کارشناسان متخصص و با تجربه می تواند در کنار مدیران و متخصصین سازمانها حضور داشته و همواره ایشان را در موارد مختلف طراحی، پیاده سازی و اجرای چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی یاری رساند.

 • risk plus

  پژوهش

  ریسک پلاس با در اختیار داشتن پژوهشگران متخصص و مجرب در حوزه های ریسک وعملیات بانکی، این آمادگی را دارد تا مبتنی بر نیازهای پژوهشی در حوزه مدیریت ریسک عملیاتی، اقدام به انجام تحقیقات تخصصی نموده و نتایج قابل استناد را به مدیران ارشد ارائه نماید.

 • risk plus

  پیاده سازی و اجرا

  ریسک پلاس می تواند با حضور در سازمان ها و همکاری با کارشناسان و متخصصان آنها، در بخش پیاده سازی و اجرای چارچوب ریسک عملیاتی مانند حاکمیت، فرهنگ سازی، تدوین سیاست ها و رویه ها، عناصر داده ای و گزارشگری به ایشان یاری رساند.

فهرست