بخشنامه ها و رهنمودهای بانک مرکزی

ردیفعنواننویسندهسال انتشارفرمتتعداد صفخاتحجم
1اقدامات موثر برای مديريت و نظارت بر ريسک عملياتی -1383بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانمرداد 1383pdf42356KB
2مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی - 1386بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانآبان 1386pdf82498KB
3دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در موسسات اعتباری - 1400 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانمهرماه 1400pdf5452KB
فهرست